p1634-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 130x97cm p1634-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

p1634-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 130x97cm

p1603-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 114x146cm p1603-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

p1603-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 114x146cm

p1627-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 65x46cm p1627-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

p1627-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 65x46cm

p1628-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 65x53cm p1628-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

p1628-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 65x53cm

p1641-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 53x46cm p1641-Electronic Nostalgia-Noise, 2016

p1641-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 53x46cm